Liên kết website :
Số người truy cập: 899.698
Đang online: 14
[ Đăng ngày: 25/07/2016 ]

QUÁN TRIỆT VÀ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XII CỦA ĐẢNG

 • Báo chí cần làm tốt hơn nữa vai trò định hướng dư luận xã hội, thực sự trở thành cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân, là diễn đàn để nhân dân tham gia thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ cách mạng, phát triển đất nước/ Trần Đại Quang.- Tr. 3-5.
 • Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng/ Ngô Xuân Lịch.- Tr. 6-11.
 • Đổi mới căn bản, toàn diện để hoàn thiện một nền giáo dục và đào tạo Việt Nam nhân bản/ Phùng Xuân Nhạ.- Tr. 12-20
 • Bộ luật Dân sự năm 2015: Một số nội dung mới, quan trọng, mang tính đột phá hướng tới phục vụ sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước/ Hà Hùng Cường.- Tr. 22-27.

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

 • Mối quan hệ giữa xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trên lĩnh vực chính trị theo tinh thần Văn kiện Đại hội XII của Đảng/ Nguyễn Vĩnh Thắng.- Tr. 28-33.
 • Tư tưởng “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” - ý nghĩa lý luận và thực tiễn to lớn, những giá trị thời đại sâu sắc/ Đặng Công Thành.- Tr. 34-38.
 • Nhân tố con người và văn hóa trong sự phát triển bền vững của đất nước/ Nguyễn Trọng Chuẩn.- Tr. 39-44.
 • Nâng cao hiệu quả Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới/  Đoàn Ngọc Xuân.- Tr. 45-49.
 • Nhìn lại việc điều hành chính sách tiền tệ năm 2015 và giải pháp đến năm 2020/ Nguyễn Đắc Hưng.- Tr. 50-54.
 • Hoàn thiện thể chế tài chính trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn/ Nguyễn Mạnh Hùng.- Tr. 55-60.
 • Du lịch Việt Nam phát triển bền vững và chất lượng, phấn đấu cơ bản trở thành ngành kinh tế mũi nhọn vào năm 2020/ Nguyễn Văn Tuấn.- Tr. 61-65.
 • Tác động của nghiên cứu, giáo dục quyền con người đến sự thay đổi trong nhận thức và hoạch định chính sách của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý/ Tường Duy Kiên.- Tr. 66-70.

THỰC TIỄN - KINH NGHIỆM

 • Hải Dương với mục tiêu trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại/ Nguyễn Mạnh Hiển.- Tr. 71-74.
 • Quảng Nam gắn phát triển kinh tế với giải quyết tốt các vấn đề xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân/ Đinh Văn Thu.- Tr. 75-78.
 • Học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, quyết tâm xây dựng Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh trong sạch, vững mạnh toàn diện/ Tất Thành Cang.- Tr. 79-83.
 • Giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn Việt Nam phấn đấu thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng/ Nguyễn Văn Ngàng.- Tr. 85-88.
 • Đẩy mạnh hoạt động xã hội hóa công tác chăm sóc người có công và hoàn thành xác nhận người có công với cách mạng/ Bùi Sỹ Lợi.- Tr. 89-92.
 • Tỉnh Phú Thọ đẩy mạnh công tác xây dựng văn hóa nông thôn/ Hà Kế San.- Tr. 93-96.
 • Đôi điều ngẫm suy về trách nhiệm người đứng đầu/ Phạm Xuân Hằng.- Tr. 97-98.

THẾ GIỚI: VẤN ĐỀ - SỰ KIỆN

 • Quan hệ Việt Nam - Phi-líp-pin: 40 năm nhìn lại và triển vọng/ Nguyễn Văn Lan - Dương Thúy Hiền.- Tr. 99-103.
 • Đảng Cộng sản Trung Quốc trong công cuộc xây dựng nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa/ Huy Minh.- Tr. 104-107
 • ASEAN trong không gian liên kết của Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương/ Nguyễn Thị Thanh Vân.- Tr. 108-109.

 

CÁC TIN KHÁC