Liên kết website :
Số người truy cập: 899.654
Đang online: 11
[ Đăng ngày: 18/01/2017 ]

Phát huy vai trò của giai cấp nông dân Việt Nam - chủ thể của quá trình phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới/ Trương Hòa Bình.- Tr. 1-2

Phát huy tinh thần toàn quốc kháng chiến, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh trong tình hình mới/ Ngô Xuân Lịch.- Tr. 4-9.

Xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, vững mạnh về chính trị theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng/ Lương Cường.- Tr. 10-12.

Phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới/ Nguyễn Xuân Cường.- Tr. 13-15

Phát huy vai trò chủ thể của giai cấp nông dân trong cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới thời kỳ hội nhập/ Lại Xuân Môn.- Tr. 16-20.

Tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng/ Trần Hồng Hà.- Tr. 21-26.

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

Tăng cường mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân trong tình hình hiện nay/ Nguyễn Thế Trung.- Tr. 27-32.

Phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên - một yêu cầu bức thiết hiện nay/ Vũ Văn Phúc.- Tr. 33-39.

Quyền lực nhất thiết phải được kiểm soát/ Vũ Ngọc Hoàng.- Tr. 40-47.

Biến đổi khí hậu và tăng trưởng kinh tế/ Phạm Tất Thắng

Thành tựu và thách thức của Việt Nam trong bảo vệ và thúc đẩy quyền con người/ Vũ Hoàng Công.- Tr. 48-52.

Xây dựng năng lực thực thi đạo đức công vụ ở nước ta hiện nay/ Hà Quang Trường.- Tr. 53-57.

Cảnh giác với âm mưu, thủ đoạn “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang/ Nguyễn Đức Thắng.- Tr. 58-63.

THỰC TIỄN - KINH NGHIỆM

Quan tâm đầu tư phát triển kinh tế gắn với bảo đảm an sinh xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số Tây Nam Bộ/ Sơn Minh Thắng.- Tr. 64-67.

Học viện Quốc phòng nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước, Quân đội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới/ Trần Việt Khoa.- Tr. 68-72.

Phát huy truyền thống và thành tựu của 20 năm tái lập, Vĩnh Phúc tiếp tục đẩy nhanh sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa, xây dựng tỉnh ngày càng giàu đẹp/ Trần Văn Vinh

Phát huy truyền thống “những người đi tìm lửa”/ Nguyễn Quốc Khánh.- Tr. 73-77.

THẾ GIỚI: VẤN ĐỀ - SỰ KIỆN

Hướng tới Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương 2017 và vai trò của nước chủ nhà Việt Nam/ Nguyễn Anh Tuấn.- Tr. 78-82.

Thế giới 25 năm sau Chiến tranh lạnh: Một số nét nổi bật/ Lê Thế Mẫu, Nguyễn Anh.- Tr. 83-90

 

CÁC TIN KHÁC