Liên kết website :
Số người truy cập: 899.631
Đang online: 7
[ Đăng ngày: 15/07/2017 ]

QUÁN TRIỆT VÀ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XII CỦA ĐẢNG

 • Tăng cường tổng kết thực tiễn và nghiên cứu lý luận về công tác cán bộ trong tình hình mới/ Phạm Minh Chính.- Tr. 3-9.
 • Quy hoạch, sắp xếp lại hệ thống báo chí đáp ứng yêu cầu phát triển, bảo đảm thiết thực, hiệu quả/ Trương Minh Tuấn.- Tr. 10-14.
 • Bộ Công Thương đẩy mạnh cải cách hành chính/ Trần Tuấn Anh.- Tr. 15-19
 • Công đoàn Việt Nam đẩy mạnh thi đua tạo động lực phát triển kinh tế/ Bùi Văn Cường.- Tr. 20-23

TĂNG CƯỜNG XÂY DỰNG, CHỈNH ĐỐN ĐẢNG GẮN VỚI HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

 • Đẩy Mạnh Học Tập, Làm Theo Tư Tưởng, Đạo Đức, Phong Cách Hồ Chí Minh Trong Quân Đội/ Nguyễn Trọng Nghĩa.- Tr. 24-27.
 • Vấn đề đạo đức trong xây dựng Đảng hiện nay/ Tạ Ngọc Tấn.- Tr. 28-32.
 • Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh - nền tảng tinh thần cho xây dựng nền đạo đức mới trong hiện tại và tương lai ở Việt Nam/ Lý Việt Quang.- Tr. 33-37.

TỌA ĐÀM KHOA HỌC

 • Tích tụ, tập trung ruộng đất ở Việt Nam trong điều kiện mới: Những vấn đề lý luận và thực tiễn.- Tr. 38
 • Một số vấn đề về tích tụ, tập trung đất đai trong phát triển nông nghiệp và nông thôn hiện nay/ Nguyến Đình Bồng - Nguyễn Thị Thu Hồng.- Tr. 39-44.
 • Những điểm phải tuân thủ khi tiến hành tập trung ruộng đất/ Đỗ Thế Tùng.- Tr. 45-46.
 • Tích tụ và tập trung đất đai nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, hướng đến một nền nông nghiệp hiện đại/ Nguyễn Cúc.- Tr.- 47-50.

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

 • Báo chí, phát thanh, truyền hình trong kỷ nguyên số đa nền tảng/ Nguyễn Thế Kỷ.- Tr. 51-55.
 • Vai trò của các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới trong thương mại quốc tế/ Vũ Văn Hà.- Tr. 56-63.
 • Thể chế pháp quyền của công dân và của Nhà nước trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam/ Nguyễn Thanh Tuấn.- Tr. 64-69.
 • Tính khoa học và cách mạng trong học thuyết của C. Mác về hình thái kinh tế - xã hội/ Nguyễn Đức Thắng.- Tr. 70-74.
 • Về xây dựng văn hóa doanh nghiệp trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và phát triển kinh tế tri thức (Tiếp theo kỳ trước)/ Mai Hải Oanh.- Tr. 75-83.

THỰC TIỄN - KINH NGHIỆM

 • Phát huy truyền thống cách mạng, phấn đấu xây dựng tỉnh Hà Tĩnh ngày càng giàu mạnh theo lời Bác Hồ dạy/ Lê Đình Sơn.- Tr. 84-88.
 • Phát huy vai trò xung kích của thanh niên Việt Nam trong sự nghiệp đổi mới đất nước/ Nguyễn Quang Liệu.- Tr. 89-93.

THẾ GIỚI: VẤN ĐỀ - SỰ KIỆN

 • Năm mươi năm mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Cam-pu-chia/ Lê Tuấn Khanh.- Tr. 94-98.
 • Chính sách kinh tế Modinomics của Ấn Độ và sự tác động tới cục diện châu Á - Thái Bình Dương/ Phan Thị Thu Dung.- Tr. 99-104.
 • Về cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư/ Lê Thị Tình - Đoàn Thị Mai Liên.- Tr. 105-110.

 

CÁC TIN KHÁC