Liên kết website :
Số người truy cập: 899.682
Đang online: 12
[ Đăng ngày: 21/10/2016 ]

QUÁN TRIỆT VÀ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XII CỦA ĐẢNG

 • Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới/ Phan Văn Sáu.- Tr. 3-7.
 • Đổi mới đồng bộ cơ chế quản lý, phương thức đầu tư và cơ chế tài chính đối với hoạt động khoa học và công nghệ/ Chu Ngọc Anh.- Tr. 8-11.
 • Xây dựng và phát triển xã hội thông tin an toàn, lành mạnh ở Việt Nam hiện nay/ Trương Minh Tuấn.- Tr. 12-16.
 • Kết hợp xây dựng, củng cố quốc phòng với phát triển kinh tế - xã hội theo tinh thần nghị quyết đại hội XII của Đảng/ Phan Văn Giang.- Tr. 17-22.
 • Đổi mới sự lãnh đạo của Đảng nhằm nâng cao tính tiên phong, sáng tạo trong hoạt động của đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh/ Lê Quốc Phong.- Tr. 23-28.

NGHIÊN CỨU – TRAO ĐỔI

 • Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác lý luận trong điều kiện hiện nay/ Vũ Văn Phúc.- Tr. 29-37.
 • Phát triển tính quy luật và quy luật chính trị với định vị chiến lược vị thế, nâng cao năng lực và trách nhiệm cầm quyền của Đảng hiện nay/ Nhị Lê.- Tr. 38-49.
 • Thống nhất nhận thức về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam/ Chu Văn Cấp.- Tr. 50-55.
 • Về liện minh công – nông và xây dựng khối liên minh giai cấp ở nước ta trong giai đoạn hiện nay/ Dương Thị Thanh Xuân.- Tr. 56-61.
 • Hoàn thiện cơ chế bảo đảm quyền tự do lập hội ở nước ta hiện nay/ Vũ Công Giao, Lê Thúy Hương.- Tr. 62-67.
 • Đổi mới công tác tuyên giáo trong đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” và phòng, chống “Tự diễn biến” “Tự chuyển hóa” nội bộ/ Trần Viết Lưu.- Tr. 68-71.
 • Tỉnh Thái Nguyên – từ tầm nhìn đến hành động/ Trần Quốc Tỏ.- Tr. 72-76.

THỰC TIỄN KINH NGHIỆM

 • Đảng bộ Hà Nội triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt và người đứng đầu cấp ủy, đơn vị các cấp/ Ngô Thị Thanh Hằng.- Tr. 77-80.
 • Tăng cường đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể ở tỉnh Vĩnh Long/ Trần Văn Rón.- Tr. 81-85.
 • Tỉnh Ninh Thuận chú trọng phát huy sức mạnh tổng hợp để phát triển kinh tế nhanh, bền vững trước yêu cầu mới/ Nguyễn Đức Thanh.- Tr. 86-90.
 • Phát huy giá trị di sản văn hóa, phát triển du lịch bền vững vùng đất kinh bắc xưa/ Nguyễn Tử Quỳnh.- Tr. 91-95.
CÁC TIN KHÁC