Liên kết website :
Số người truy cập: 972.850
Đang online: 7
[ Đăng ngày: 07/04/2017 ]

QUÁN TRIỆT VÀ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XII CỦA ĐẢNG

 • Công tác kiểm tra của Đảng cần có bước tiến mới, mạnh mẽ hơn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đáp ứng được yêu cầu của Đảng, nhân dân và đất nước/ Nguyễn Phú Trọng.- Tr. 3-8.
 • Phát huy vai trò của nông dân trong cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới/ Nguyễn Xuân Cường.- Tr. 9-16.
 • Những kết quả nổi bật của ngành tài chính trong năm 2016 và giải pháp cho năm 2017 nhằm góp phần ổn định kinh tế vĩ mô/ Đinh Tiến Dũng.- Tr. 17-23.
 • Chuyển đổi phương pháp tiếp cận nghèo đa chiều nhằm bảo đảm mức sống tối thiểu và nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của người dân, thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững/ Đào Ngọc Dung.- Tr. 24-28.

TĂNG CƯỜNG XÂY DỰNG, CHỈNH ĐỐN ĐẢNG GẮN VỚI HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

 • Nhận diện, ngăn ngừa và đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân - lực cản trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội/ Nguyễn Hữu Khiển - Nguyễn Thị Mai Anh.- Tr. 29-33.
 • Đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi chủ nghĩa cá nhân trong cán bộ, đảng viên hiện nay/ Đinh Nguyễn An.- Tr. 34-38.

HỘI THẢO KHOA HỌC - THỰC TIỄN

 • Những vấn đề lý luận về công tác phụ nữ ở Việt Nam trong tình hình mới.- Tr. 38
 • Xây dựng cán bộ nữ trong chiến lược cán bộ của Đảng ta hiện nay/ Hà Ban.- 39-47.

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

 • Phát triển mạnh mẽ và không ngừng hoàn thiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay/  Nhị Lê.- Tr. 50-53.
 • Một số điểm chủ yếu trong lý luận về phát triển kinh tế tư nhân/ Đỗ Thế Tùng.- Tr. 54-65.
 • Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong xu thế hội nhập quốc tế/ Mai Hải Oanh.- Tr. 66-70.
 • Phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn - định hướng chiến lược quan trọng phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của đất nước/ Đỗ Cẩm Thơ.- Tr. 71-80.

THỰC TIỄN - KINH NGHIỆM

 • Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác biên phòng và xây dựng Bộ đội Biên phòng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới/ Hoàng Xuân Chiến.- Tr. 81-86.
 • Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp/ Nguyễn Thị Tuyết.- Tr. 87-91.
 • Tiếp tục đổi mới và hoàn thiện tổ chức, nâng cao vai trò hạt nhân lãnh đạo ở Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam/ Dương Quang Thành.- Tr. 92-95.

 

 

CÁC TIN KHÁC