Liên kết website :
Số người truy cập: 972.837
Đang online: 6
[ Đăng ngày: 23/08/2016 ]

QUÁN TRIỆT VÀ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XII CỦA ĐẢNG

 • Những nhận thức mới về công tác dân vận trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng/ Trương Thị Mai.- Tr. 3-9.
 • Đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh, liêm chính, hiệu lực, hiệu quả, một cửa liên thông, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân và phát triển đất nước/ Trương Hòa Bình.- Tr. 10-16.
 • Xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình hiện nay/ Tô Lâm.- Tr. 17-22.
 • Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phát hiện vụ, việc tham nhũng, lãng phí thông qua kiểm toán/ Hồ Đức Phớc.- Tr. 23-31.
 • Đẩy mạnh gắn kết công tác bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa với phát triển du lịch bền vững/ Nguyễn Ngọc Thiện.- Tr. 32-45.

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

 • Từ khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu đến những vấn đề đặt ra đối với ổn định kinh tế vĩ mô và an ninh, quốc phòng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng/ Lê Quốc Lý.- 46-59.
 • An sinh xã hội và công bằng xã hội trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay/ Phạm Xuân Nam.- Tr. 60-67.
 • Tai biến môi trường - một mặt trận an ninh phi truyền thống nóng bỏng/ Phạm Ngọc Lãng.- Tr. 68-72.
 • Một số giải pháp khuyến khích doanh nghiệp đầu tư phát triển nông nghiệp bền vững/ Nguyễn Văn Tiến.- Tr. 73-77.

THỰC TIỄN - KINH NGHIỆM

 • Quảng Bình tăng cường công tác quản lý tài nguyên gắn với bảo vệ môi trường, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển theo hướng bền vững/ Hoàng Đăng Quang.- Tr. 78-81.
 • Sóc Trăng hướng đến phát triển nền nông nghiệp hiện đại, bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu/ Nguyễn Văn Thể.- Tr. 82-91.
 • Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng - giải pháp then chốt để đẩy mạnh phát triển kinh tế nhanh, toàn diện và bền vững ở Tiền Giang/ Lê Hồng Quang.- Tr. 92-100.
 • Xây dựng Hải quân nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới/ Phạm Hoài Nam.- Tr. 101-107.

THẾ GIỚI: VẤN ĐỀ - SỰ KIỆN

 • Việt Nam - Thái Lan: Hướng tới quan hệ đối tác chiến lược tăng cường/ Đỗ Thùy Dương.- Tr. 108-109.
 • Phán quyết của công lý và triển vọng về giải pháp hòa bình đối với tranh chấp trên Biển Đông/ Nguyễn Thị Lan Anh.- Tr. 110-112.

 

CÁC TIN KHÁC