Liên kết website :


Đang online: 1
- Trong ngày: 1
- Trong tuần: 1
- Trong tháng: 28
- Tổng truy cập: 210.586
[ Đăng ngày: 05/02/2012 ]

CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA TRUNG TÂM THÔNG TIN – THƯ VIỆN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THỦ ĐỨC

A. Chc năng của Trung tâm:

    Trung tâm Thông tin – Thư viện là đơn vị trực thuộc Trường Cao đẳng  Công nghệ Thủ Đức, chịu sự chỉ đạo, điều hành và quản lý của Hiệu trưởng nhà trường.

    Quản lý chuyên môn, nghiệp vụ về thông tin – thư viện; tổ chức và quản lý công tác thông tin – thư viện phục vụ hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học trong toàn trường.

    Xây dựng, quản lý và khai thác hệ thống mạng LAN, Internet, các ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cho công tác quản lý, đào tạo và nghiên cứu khoa học trong toàn trường.

B. Nhiệm vụ của Trung tâm:

Trung tâm Thông tin – Thư viện có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Công tác Thông tin – Thư viện:

1.1 Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc thiết kế và lập kế hoạch phát triển thư viện. Xây dựng nội quy quản lý thư viện trình Hiệu trưởng quyết định;

1.2 Nghiên cứu, đề xuất các ý kiến và phương án xây dựng, củng cố và phát triển thông tin, thư viện nhằm phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học của cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên của trường;

1.3 Thu nhận, quản lý các tài liệu do Nhà trường xuất bản, các công trình nghiên cứu khoa học đã được nghiệm thu, tài liệu hội thảo, thảo luận, luận văn thạc sỹ, luận án Tiến sỹ của cán bộ, giảng viên, sinh viên, chương trình đào tạo, tập bài giảng và các dạng tài liệu khác của Nhà trường, các ấn phẩm tài trợ, biếu tặng, tài liệu trao đổi giữa các thư viện;

1.4 Tổ chức các hoạt động thông tin thư mục, giới thiệu sách mới và các hoạt động thông tin tư liệu khác tạo điều kiện cho bạn đọc, khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn thông tin. Phụ trách liên hệ in ấn các loại sách, giáo trình tham khảo của trường. Trực tiếp đề xuất mua sắm tài liệu (sách, báo, tạp chí và các tài liệu khoa học khác) cho thư viện phù hợp với yêu cầu đào tạo và nghiên cứu khoa học của các Khoa, bộ môn trên cơ sở đề xuất của các bộ phận chuyên môn (Khoa, Phòng, Trung tâm,…) theo kế hoạch đã duyệt và nguồn tài chính được phân bổ;

1.5 Tổ chức các khoá học đầu năm, hướng dẫn sinh viên sử dụng thư viện. Phục vụ cán bộ, giáo viên, sinh viên. Hướng dẫn bạn đọc mượn giáo trình, sách báo và tài liệu tham khảo khác. Tổ chức các hội thảo, toạ đàm cung cấp thông tin, nghề nghiệp, tình hình chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội cho cán bộ, giáo viên và học sinh sinh viên;

1.6 Được quyền thực hiện các phương thức giao dịch (đọc tại chổ, cho mượn về nhà,…) phù hợp với từng đối tượng sử dụng thư viện. Thực hiện dịch vụ cung cấp thông tin, sao chép tài liệu và sử dụng hệ thống thông tin theo quy định của pháp luật và các quy định của Hiệu trưởng;

1.7 Quản lý, sử dụng hiệu quả các tài sản được giao bao gồm toàn bộ các trang thiết bị, hệ thống giáo trình, sách báo và các tài liệu tham khảo khác. Kiểm kê định kỳ vốn tài liệu, tài sản khác của thư viện theo quy định hiện hành;

1.8 Thực hiện các hoạt động nghiệp vụ: kiểm tra, phân loại, biên mục tài liệu, làm thư mục,…theo đúng các quy định về công tác thông tin thư viện. Xây dựng hệ thống tra cứu, tìm và truy cập thông tin;

1.9 Tổ chức các hoạt động, dịch vụ có phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao và phù hợp với quy định của pháp luật;

1.10 Thực hiện báo cáo định kỳ, năm và báo cáo đột xuất về tình hình hoạt động của thư viện với Hiệu trưởng;

1.11 Ứng dụng các thành tựu khoa học, công nghệ tiên tiến và công nghệ thông tin vào công tác thư viện. Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ thư viện để phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao nhằm nâng cao hiệu quả công tác.

2. Công tác quản trị mạng thông tin nội bộ và cổng thông tin điện tử
        
2.1  Hướng dẫn sử dụng và quản lý phần mềm Quản lý đào tạo PSC;

        2.2  Quản lý và duy trì hoạt động trên trang thông tin điện tử ( website) của trường đảm bảo thông tin được cập nhật mới và thực hiện được nhiệm vụ quảng bá thông tin về trường;

        2.3  Lập kế hoạch và tổ chức triển khai các hoạt động ứng dụng thành tựu của công nghệ thông tin phục vụ công tác giảng dạy và phục vụ giảng dạy trong trường theo kế hoạch được phê duyệt của Hiệu trưởng;

        2.4  Nghiên cứu và tham mưu cho Hiệu trưởng các vấn đề liên quan đến phát triển hệ thống mạng thông tin nội bộ và cổng thông tin điện tử;

        2.5  Xây dựng, quản lý, vận hành, bảo trì và phát triển cơ sở hạ tầng mạng máy tính cục bộ của trường;

        2.6  Quản lý hệ thống nhắn tin SMS;

        2.7  Tổ chức, tìm kiếm, biên tập và đưa lên website các thông tin phục vụ hoạt động của nhà trường. Lưu trữ các thông tin tư liệu về các hoạt động của Nhà trường;

        2.8  Hỗ trợ các đơn vị và cá nhân trong trường về công tác khai thác thông tin trên hệ thống mạng máy tính, Internet. Tổ chức huấn luyện về khai thác thông tin và ứng dụng công nghệ thông tin;

        2.9  Tổng hợp, báo cáo thực trạng thiết bị, tình hình hoạt động của hệ thống mạng thông tin, báo cáo tình hình khai thác và sử dụng mạng của người dùng.

 

CÁC TIN KHÁC