Liên kết website :
Số người truy cập: 970.389
Đang online: 18
[ Đăng ngày: 05/04/2017 ]

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ LỊCH SỬ ĐẢNG

 • An toàn ở khu Trung bộ huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh trong kháng chiến chống thực dân pháp/ Đoàn Minh Điền, Nguyễn Thị Thu Hoài.- Tr. 3-6.
 • Công tác thanh vận của Đảng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1945-1975)/ Nguyễn Quang Liệu.- Tr. 7-11.
 • Phụ nữ Tây Ninh trên mặt trận binh vận/ Nguyễn Khắc Trai.- Tr. 12-16.

SỰ NGHIỆP VÀ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

 • Quan điểm về đời sống của Hồ Chí Minh qua tác phẩm Đời sống mới/ Nguyễn Hồng Sơn.- Tr. 17-20.
 • Văn hóa cầm quyền trong Di chúc Hồ Chí Minh/ Đinh Ngọc Quý.- Tr. 21-24.

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XII CỦA ĐẢNG

 • Qúa trình nhận thức của Đảng về vai trò, ý nghĩa việc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh/ Phạm Xuân Mỹ.- Tr. 25-28.
 • Vai trò lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đổi mới/ Lê Thị Hà.- Tr. 29-33.
 • Thực hiện bình đẳng giới trong lao động và việc làm ở Việt Nam (2001-2016)/ Lê Văn Sơn.- Tr. 34-39.
 • Nhìn lại hoạt động của ngân hàng trong 30 năm đổi mới (1986-2017)/ Trần Phương Thúy.- Tr. 40-45.

NHÂN VẬT – SỰ KIỆN

 • Đảng bộ tỉnh Lào Cai lãnh đạo xây dựng khối đại đàon kết toàn dân (1947-2017)/ Nguyễn Thị Nguyền.- Tr. 46-53.

DIỄN ĐÀN TRAO ĐỔI

 • Một số kinh nghiệm của Đảng về công tác tư tưởng (1986-1996)/ Bùi Lê Phong.- Tr. 54-55.
 • Đảng Cộng Sản Việt Nam lảnh đạo tổ chức công đoàn (1996-2006)/ Chu Thị Thanh Tâm.- Tr. 56-59.
 • Đảng Cộng Sản Việt Nam lảnh đạo tổ chức công đoàn (1996-2006)/ Chu Thị Thanh Tâm.- Tr. 60-65.
 • Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tham gia xây dựng Đảng và Nhà nước hiện nay/ Lê Mậu Nhiệm.- Tr. 66-70.
 • Tìm hiểu về chuyển đổi hợp tác xã nông nghiệp theo Luật Hợp tác xã năm 2012- qua nghiên cứu, khảo sát ở một số tỉnh/ trần Thị Thái, Vũ Trọng Hùng.- Tr. 71-75.
 • Xây dựng nông thôn mới ở huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ (2010-2015)/ Hoàng Thị Phương Lan.- Tr. 71-75.

THỰC TIỄN KINH NGHIỆM

 • Chủ trương và quá trình chủ đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp của Đảng bộ tỉnh Hòa Bình (2001-2010)/ Bùi Thị Nguyệt Quỳnh.- Tr. 76-79.
 • Công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng của Đảng bộ tỉnh Nghệ An (2005-2015)/ Nguyễn Thế Thái.- Tr. 80-83.
 • Đảng bộ tỉnh Yên Bái lãnh đạo chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế (2011-2015)/ Vũ Văn Điềm.- Tr. 84-88.
CÁC TIN KHÁC